Saturday, July 12, 2008

Setting out

Ialah satu proses untuk memindahkan apa yang direka bentuk dalam lukisan ke tapak. Setting out memerlukan kerja-kerja pengukuran di mana juru ukur akan memindahkan point-point yang terdapat di dalam lukisan ke tanah tapak binaan. Plan yang menjadi rujukan ialah plan akitek di mana orientasi bangunan dinyatakan dalam bentuk sudut.

Dengan menggunakan samada theodolite atau total station, juru ukur akan memindahkan point-point pada 4 penjuru bangunan dan ditandakan pada profile yang trlebih dahulu dibina. Setelah point-point tersebut diberikan, tukang kayu akan menandakan setiap kedudukan grid line. Sekiranya terdapat perbezaan antara ukuran yang diberikan oleh juru ukur dengan penandaan oleh tukang kayu ini, bermakna terdapat kesalahan kerja samada di pihak juru ukur atau pihak tukang kayu.

Oleh itu, pengukuran yang tepat dari grid line ke grid line mestilah diberikan perhatian. Begitu juga sebarang perbezaan bearing atau sudut pada plan akitek berbanding plan juru ukur mestilah diselesaikan sebelum membuat setting out.

Juru ukur seharusnya memberikan point-point off set sebagai rujukan di kemudian hari, Point off set ini bermakna kedudukan sesuatu point tersebut dipindahkan, contohnya 1 meter dari kedudukan asal pada kedua-dua paksi x dan y. Ini bermakna setelah penggalian untuk tapak atau pile cap di lakukan, point yang telah hilang akibat kerja penggalian tersebut boleh di tandakan semula tanpa perlu memanggil juru ukur. Caranya ialah dengan memasukkan semula point rujukan sebanyak 1 meter pada paksi x dan y..

contoh profile untuk setting out sesebuah bangunan

No comments: